0-25555-2000 ต่อ 3220

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์สังกัดภาควิชาเนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์สังกัดภาควิชาเนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์สัดกัดภาควิชาเนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Read More

กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Read More

ขอเชิญประชุมบุคคลากรประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ปีงบประมาณ 2565 (แบบออนไลน์)

ขอเชิญประชุมบุคคลากรประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ปีงบประมาณ 2565 (แบบออนไลน์)

ขอเชิญประชุมบุคคลากรประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ปีงบประมาณ 2565 (แบบออนไลน์)

Read More

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

Read More

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800