0-25555-2000 ต่อ 3220

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
กิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day

กิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day บริเวณหน้าคณะ อาคาร 52

Read More

บพท.ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

บพท.ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”

Read More

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Read More

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับ

สามารถสมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายเต็มจำนวน (เข้ารับฟังฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) นักศึกษาที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันบรรยาย ไม่น้อยกว่า 5 วัน มิฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดในครั้งต่อไปและจะส่งรายชื่อให้ภาควิชา

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800