0-25555-2000 ต่อ 3220

แนะนำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

การพัฒนาครู คือการพัฒนาช่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


About Photo
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดคลิบวีดีโองาน The 2022 UoH-KKU Institutional Link Symposium

Read More

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

Read More

ขอแสดงความยินดีตำแหน่งทางวิชาการใหม่

ขอแสดงความยินดีตำแหน่งทางวิชาการใหม่

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์สังกัดภาควิชาเนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Read More

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ หุตะมาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาครุศาสตร์

Read More

แนะแนวการศึกาต่อ

แนะแนวการศึกาต่อ

แนะแนวการศึกาต่อ 15 โรงเรียน เครือข่าย กฟผ. โรงเรียนสีขาว จังหวัดกาญจนบุรี
นำทีมโดย ท่านหัวหน้าภาคครุศาสตร์เครื่องกล

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800