หลักสูตรระดับปริญญาโท
ชื่อหลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา
          Master of Science in Technical Education Program in Mechanical Engineering Education

ชื่อปริญญาและสาขา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา) ค.อ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา)
          Master of Science in Technical Educational (Mechanical Engineering Education)                                       M.S.Tech.Ed. (Mechanical Engineering Education)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ ในการสร้างและพัฒนา องค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทางด้านเครื่องกลศึกษาในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิ ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือปริญญาอื่นที่เทียบเท่าในสาขาวิชาเครื่องกล การผลิต อุตสาหการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ แมคคาทรอนิกส์

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา* (เกษียณ 62)
รศ.ดร.อนันต์  สืบสำราญ
ผศ.ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
รศ.ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ์
รศ.ดร.วัชรินทร์  โพธิ์เงิน
รศ.ดร.อนันต์  สืบสำราญ
รศ.ดร.อุไร  อภิชาตบรรลือ
รศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว
ผศ.ดร.สุรวุฒิ  ยะนิล
ผศ.ดร.พรจิต  ประทุมสุวรรณ
ผศ.ดร.ศุภชัย  หอวิมานพร
ผศ.ดร.สันติ  หุตะมาน
ผศ.ดร.ศศิธร ชูแก้ว
อ.ดร.สรรพงศ์ ทานอก
ผศ.ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์
อ.ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ

ผศ.ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์** (รอปรับเข้า)
อ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์ ** (รอปรับเข้า)
อ.ดร.ธีราพรรณ แซ่แหว่ ** (รอปรับเข้า)
ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง ** (รอปรับเข้า)