0-25555-2000 ต่อ 3220

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์สังกัดภาควิชาเนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์สังกัดภาควิชาเนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์สังกัดภาควิชาเนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ทางภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์สัดกัดภาควิชาเนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการประกอบด้วย

1. ผศ.ดร.ธีราพรรณ แซ่แหว่ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

2. ผศ.ดร.ชัยพร ศิลาวัชนาไนย  สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

3. ผศ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์  สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800