+66 (0)-2555-2000

ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา มหามงคล” ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา มหามงคล” ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา มหามงคล” ประจำปี 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา มหามงคล” เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก ในระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการสืบสานและเผยแพร่หลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป ทั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นมีพิธีเวียนเทียนรอบหอพระหลวงพ่อสิงห์ โดยมีผู้เข้าร่วมเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก และร่วมกิจกรรมภายในงานซึ่งมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา บูชาพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าและอาหาร เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและสินค้าในราคาประหยัด เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปรอบๆ มหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ,วุฒิสิทธิ์/ภาพ

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800