0-25555-2000 ต่อ 3220

นักศึกษาปริญญาโท-เอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Indexed by SCOPUS

นักศึกษาปริญญาโท-เอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Indexed by SCOPUS

นักศึกษาปริญญาโท-เอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Indexed by SCOPUS

นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th Workshop on Technology-Enhanced STEM Education (Workshop of the 29th International Conference on Computers in Education: ICCE 2021) Organized by Asia-Pacific Society for Computers in Education ซึ่งงานประชุมครั้งนี้เป็นงานประชุมวิชาการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทางด้านการนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการศึกษาในทุกมิติ ในวันที่ 22-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นี้ ประกอบด้วย Main Conferences, Workshops & Interactive Events, Work-in-Progress Posters, Doctoral Students Consortium, Early Career Workshop, Panels, Extended Summary Papers และ Keynote Speakers ชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้งานวิจัยที่ได้นำเสนอทุกประเภทจะบรรจุในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม Indexed ในฐานข้อมูล Scopus 

การนำเสนอครั้งนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเครื่องกลศึกษาเข้าร่วมนำเสนอ ดังนี้

1. นายธีระทัศน์ โสภากิติบูรณ์ หัวข้อนำเสนอ "Trends of Engineering Design Process in STEM Education: A Systematic Review of the Evidence during 2017-2021" อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศุภชัย หอวิมานพร และ ผศ.ดร.ศศิธร ชูแก้ว

2. นางสาวทิพย์ทิยา อินทิพย์  หัวข้อนำเสนอ "Designing a Mobile Application to Promote Vocational Students’ Learning in Basic Technical Drawings Course" อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง และ ผศ.ดร.ศศิธร ชูแก้ว

3. นายบุญเกิด สนธิพันธ์ หัวข้อนำเสนอ "Developing a PLCs Experimental Kit through Role-playing for Students in Vocational Education" อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศุภชัย หอวิมานพร และ ผศ.ดร.ศศิธร ชูแก้ว

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800