+66 (0)-2555-2000

มจพ. ให้การต้อนรับนักเรียนโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

มจพ. ให้การต้อนรับนักเรียนโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

มจพ. ให้การต้อนรับนักเรียนโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวนิต สุภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับนักเรียนโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 40 คน พร้อมด้วยอาจารย์และครูฝึกจำนวน 10 ท่าน โดยมีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เป็นผู้ประสานการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อตามสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลังจากนั้นคณะอาจารย์ ครูฝึกและนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูผลงานวิจัยและนวัตกรรม ห้องทดลองและห้องปฎิบัตการต่างๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการนี้มีกองบริการการศึกษาและกองกิจการนักศึกษาพร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร จากหน่วยงานในคณะต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนของโครงการนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มจพ. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
พัทธนันท์/ข่าว
ขอบคุณภาพข่าวจากทุกคณะ 

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800