0-25555-2000 ต่อ 3220

กิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 

วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565

ณ สยามดาษดา เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมที่นี่

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800