0-25555-2000 ต่อ 3220

กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


โดยมีหัวข้อในการพูดคุย

1. แนะนำสาขาวิชาบัณฑิตศึกษา

2. สถานะปัจจุบัน

3. พูดคุยกับอาจารย์ประจำหลักสูตร

4. รายละเอียดการลงทะเบียน 1/2564

5. การเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด

6. ตอบข้อซักถาม


Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800