0-25555-2000 ต่อ 3220

โครงการ พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรมยุกต์ใหม่ ภายใต้หัวข้อ แรงบันดาลใจที่ทำให้ตนเองมีเป้าหมายในการเลือกประกอบวิชาชีพครู

โครงการ พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรมยุกต์ใหม่ ภายใต้หัวข้อ แรงบันดาลใจที่ทำให้ตนเองมีเป้าหมายในการเลือกประกอบวิชาชีพครู

โครงการ พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรมยุกต์ใหม่ ภายใต้หัวข้อ แรงบันดาลใจที่ทำให้ตนเองมีเป้าหมายในการเลือกประกอบวิชาชีพครู

โครงการ พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรมยุกต์ใหม่ ภายใต้หัวข้อ แรงบันดาลใจที่ทำให้ตนเองมีเป้าหมายในการเลือกประกอบวิชาชีพครู  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     พบกัน วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 -16:00 น. ณ ห้องประชุม 52/216-217 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (52)  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
      วิทยากรจะมอบประสบการณ์ที่หาอ่านไม่ได้ อุดมการณ์ครูด้วยความเต็มเปี่ยม 
โครงการนี้เป็น หนึ่งกิจกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตามที่มาตรฐานคุรุสภากำหนด 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : +66 2 555-2000 ต่อ 3220 , 3207 , 3290
แฟกซ์ : +66 2 587-4350
อีเมล : tm-admin@fte.kmutnb.ac.th

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800