0-25555-2000 ต่อ 3220

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่


                                        เอกสารดาวน์โหลดสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่


ชื่อไฟล์

PDF

Word

Excel

เจ้าของเอกสาร

ใบแจ้งการออกเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ

      ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม

      ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

      ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

      ดาวน์โหลดงานบริการการศึกษา
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราเรียน

    ดาวน์โหลด


งานบริการวิชาการและวิจัย
ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์

     ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
ใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ เข้ารับการเตรียมพล

     ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
ใบลาติดตามคู่สมรส

     ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
ใบลงนามทำงานนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ

     ดาวน์โหลดงานคลังและพัสดุ
ใบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ (กลับจากต่างประเทศ)

     ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
ใบนำส่งไปรษณีย์

     ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการคุมสอบ

     ดาวน์โหลด

   ดาวน์โหลด


งานบริการการศึกษา
ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุม

     ดาวน์โหลดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ใบขออนุญาตใช้รถคณะ (สำหรับภาควิชาฯ)

     ดาวน์โหลดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ใบขออนุญาตลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา

     ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
ใบขออนุญาตนำพัสดุออกนอกบริเวณ

     ดาวน์โหลดงานคลังและพัสดุ
บขอสำเนาภาพจากกล้องวงจรปิด

     ดาวน์โหลดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ใบขอรับบริการ

     ดาวน์โหลดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

     ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
แบบใบลาอุปสมบท

     ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
แบบใบลาพักผ่อน (ในประเทศ)

     ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
แบบใบลาพักผ่อน (ต่างประเทศ)

     ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

     ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
แบบใบลากิจส่วนตัว (ต่างประเทศ)

     ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
แบบใบยกเลิกวันลา

     ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ

     ดาวน์โหลดงานบริการวิชาการและวิจัย
แบบหน้าปกข้อสอบ

     ดาวน์โหลดงานบริการการศึกษา
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

   ดาวน์โหลด


งานบริหารและธุรการ
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ

   ดาวน์โหลดแบบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

   ดาวน์โหลด


งานบริการวิชาการและวิจัย
แบบรายงานอุปสมบท

    ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
แบบรายงานการไปอบรม สัมมนา ประชุม ดูงาน เสนอผลงานวิชาการในประเทศ

    ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
แบบรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ

    ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
แบบฟอร์มการส่งข้อสอบ

    ดาวน์โหลดงานบริการการศึกษา
แบบบันทึกการยืมพัสดุ-ใบนำของออก

    ดาวน์โหลด

          

งานคลังและพัสดุ
แบบขออนุมัติทำการสอนชดเชย

    ดาวน์โหลดงานบริการการศึกษา
บันทึกรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ

    ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
บันทึกรายการแก้ข้อมูลโปรแกรม 3 มิติ

    ดาวน์โหลดงานคลังและพัสดุ
บันทึกขอเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ และชื่อสกุล

    ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่

    ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
คำร้องทั่วไป

    ดาวน์โหลดงานบริหารและธุรการ
บันทึกข้อความ

     ดาวน์โหลด


งานบริหารและธุรการ
หนังสือภายนอก

      ดาวน์โหลด


งานบริหารและธุรการ


                          

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800