0-25555-2000 ต่อ 3220

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2566 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2566 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2566 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2566
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
02 - 555-2000 ต่อ 3207 หรือ 3220
 https://www.admission.kmutnb.ac.th/
#ครุศาสตร์เครื่องกล #ครุศาสตร์อุตสาหกรรม #มจพ. #คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม #ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล #kmutnb

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800