0-25555-2000 ต่อ 3220

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมภพ ตลับแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมภพ ตลับแก้ว  เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทาน  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมภพ ตลับแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมภพ ตลับแก้ว

เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565