0-25555-2000 ต่อ 3220

ประชาสัมพันธ์ทุนสนันสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ โดยระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ปี 2566-2570

ประชาสัมพันธ์ทุนสนันสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ โดยระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ปี 2566-2570

ประชาสัมพันธ์ทุนสนันสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ โดยระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ปี 2566-2570

ประชาสัมพันธ์ทุนสนันสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ โดยระยะเวลาโครงการ
ตั้งแต่ปี 2566-2570 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัย หรือองค์กรลักษณะใกล้เคียง
ในประเทศไทยผลิตงานวิจัยคุณภาพสูงในด้านตลาดทุนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตลาดทุนไทย โดยการสนับสนุน
ภายใต้โครงการนี้จะเป็นการสนับสนุนเงินเพิ่มจากการสนับสนุนปรกติของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความในวารสารนานาชาติ รายละเอียดหลักการ ขอบเขต และเงื่อนไข ตามไฟล์ต้นฉบับที่แนบ

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงคำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions; FAQ) ได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.cmri.or.th/grant-network/publication-bonus/ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE official: @CMDF หรือ email: CMRiconnect@cmdf.or.thภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : +66 2 555-2000 ต่อ 3220 , 3207 , 3290
แฟกซ์ : +66 2 587-4350
อีเมล : tm-admin@fte.kmutnb.ac.th

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800