0-25555-2000 ต่อ 3220

ผู้บริหารภาควิชาฯ โดย หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาค และผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพและกิจการนักศึกษาได้รับเกียรติให้เข้าพบ ผู้อำนวยสำนักมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา และผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็

ผู้บริหารภาควิชาฯ โดย หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาค และผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพและกิจการนักศึกษาได้รับเกียรติให้เข้าพบ ผู้อำนวยสำนักมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา และผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็

ผู้บริหารภาควิชาฯ โดย หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาค และผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพและกิจการนักศึกษาได้รับเกียรติให้เข้าพบ ผู้อำนวยสำนักมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา และผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็