0-25555-2000 ต่อ 3220

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 รอบ 2

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 รอบ 2

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 รอบ 2

เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 2

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา

แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

แขนงวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

โครงการพิเศษ แผน ข (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 ม.ค. - 10 มี.ค. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800