0-25555-2000 ต่อ 3220

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2567

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์

ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2567

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800