0-25555-2000 ต่อ 3220

ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. สุดปังมาก คว้า 5 รางวัลจากการประกวดหนังสั้น

ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. สุดปังมาก คว้า 5 รางวัลจากการประกวดหนังสั้น

ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. สุดปังมาก คว้า 5 รางวัลจากการประกวดหนังสั้น

ทีมนักศึกษาจากภาควิชาครุศาสตร์โยธาและภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
สุดปังนำทีมกวาดรางวัล 5 รางวัล จากการโครงการประกวดหนังสั้น วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ ปีที่ 3 (ภายใต้หัวข้อ มีดี-จรรยาดีก็มั่งมีได้) จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้
มี ดร.ศิริพัฒน์  มณีแก้ว  และดร.ไกรโรจน์  มหรรณพกุล  อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์โยธาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. สามารถคว้ามาได้ถึง 5 รางวัล ได้แก่

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโยธาสวัสดีครับ  สมาชิกได้แก่ 1.ธีรภัทร มั่งมี  2.เกวลี ทองฤทธิ์ 3.เปรมยุดา พวงสว่าง  4.กนิษฐา  วชิราตรียากุล  5.กฤตพร มอญเพ็ชร  6.ชนาภา  สมุนไพร 7.เยาวพา ฉะพรรณรังษี  8.บวร อินต๊ะวิชา  9.ธัญยพร สิทธิชัย  10.ศักดิเทพ  ประเทพ  11.จิตรพงษ์ พวงคำ 12.วันเฉลิม ภูครองทอง  และ13.วิศิษฐ์พล อันตรเสน

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมหวานเจี๊ยบ 2  สมาชิกได้แก่ 1.ฌณณิชา เย็นสุข  2.เบญจมาภรณ์ รีพลี 3.เนตรนภิส เครือวัลย์  4.รุ่งนภา วาเรศ  5.เอกรัตน์ เลิศลอย  6.เพทาย จอมธรรม  7.นฤเบสถ์  ปักกังพลัง  8.นิติธร ทรายมูล 9.ทศพล มะลิวัลย์ 10.กัลยรัตน์ คงมัยลิก 11.อริยพล ฉลองกลาง 12. กิตติพันธ์ บรรพโคตร์ 13.สุดยอด มณีวัฒน์  และ14. ธนภัทร สุริวงศ์

รางวัลชมเชย จำนวน 3 ทีม ประกอบด้วยทีม

– ทีมเดียว 13  สมาชิกได้แก่ 1.จิรพิพรรธ  มิดดา  2.พรชัย รัตนรัตน์  3.จิรพัส  ปานแก้ว  4.ปฐมพร  สุวรรณภาค  5.ส่องแสง  คบเกร็ง  
6.วิตติ  สุวรรณพรม  7.ศตวรรษ  มีศิริ  8.กันตพงศ์ เล็กเจริญ  9.วรัญญู  ศิริกุล 10.วิชญะ บัวรุ่ง 11.วชิระ บานเย็น 12.อภิสิทธิ์  ศรีสุข  และ13.ภานุพงศ์ เจิงสอง

– ทีมโยธาน่ารู้ vol.2 สมาชิกได้แก่ 1.ธนวัฒน์  จีราพัฒธนานนท์  2.พงศธร ปราสาทหินพิมาย  3.ธีรภัทร อาจหาญ  4.ณัฐวัฒน์  ทองมุสิฤทธิ์  5.ธนกฤต  พัฒนพงษ์  6.พัชรพร  บุรีนอก 7.กฤติยา  นาวาสมุทร  8.พรนภา พงษ์เพ็ง  9.กล้าหาญ สอาดสิน 10.ตันติกร  ดวงราษี  11.เนติพงษ์ ตู้จำนงค์ 12.นราวิชญ์ สุขพานิช 13.ชยพล แก้วพระ และ14.ปฐมพงศ์ เจริญผล

– ทีม YOLO (You Only Live Once) สมาชิกได้แก่ 1.อังคณา หงษ์ทวี  2.ชนัญชิดา ศรีนันชัย 3.นาตาลี ลีฬหาพนากุล  4.ชัชนันท์ วรรณูปถัมภ์  5.พงศ์ภัค แก้วลาย  6.ชนะชนม์ ทรายแก้ว 7.วรทัศน์ ลาวัง 8.นายธนภัทร จันประเทียน  และ9.นายอิศรา บุญธรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทุกท่านที่นำชื่อเสียงมาสู่คณะ

(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EITShortfilm)

                                                                                                ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก ดร.ศิริพัฒน์  มณีแก้ว


Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800