0-25555-2000 ต่อ 3220

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ฯ

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ฯ

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ฯ

 การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพื่อขอรับรองในสาขาเครื่องกล

ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้บริหารคณะ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ยะนิล หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลและอาจารย์ประจำหลักสูตร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ให้การต้อนรับและประชุมร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อ วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.

       รายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
1. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์                                 ประธานอนุกรรมการ                                                     
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข          อนุกรรมการ                                                               
3. นายอภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา                          อนุกรรมการ                                                                
4. นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย                            อนุกรรมการ                                                                 
5. นางลัดดาวัลย์ ศรีเมือง                                เลขานุการ                                                                   
6. นางสาวอิศราภรณ์ สาธิตภาณุวัฒน์               ผู้ช่วยเลขานุการ      

          ในการประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญา ฯ ครั้งนี้ ในช่วงต้นคณะได้แนะนำและชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ แนะนำสถานศึกษา หลักสูตร รวมทั้งแผนการศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และภาระงานสอนในวิชาที่ขอเทียบ สรุปจำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีโดยคิดเทียบสัดส่วนกับจำนวนอาจารย์ประจำ ตารางเทียบรายวิชาที่ขอเทียบ ระบุชื่อผู้สอน คุณวุฒิการศึกษาทุกระดับ พร้อมรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เปิดสอนเปรียบเทียบกับรายละเอียดเนื้อหาของสภาวิศวกร และตรวจห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและตรวจห้องสมุด (นำเสนอผ่านสื่อวีดิทัศน์ ถ่ายทอดสดในการประชุม)      

            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญา ฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ที่ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่คณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800