0-25555-2000 ต่อ 3220

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.หลักสูตร 5 ปี) ได้รับการรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตร 2565 ถึงปีการศึกษา 2569

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.หลักสูตร 5 ปี) ได้รับการรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตร 2565 ถึงปีการศึกษา 2569

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.หลักสูตร 5 ปี) ได้รับการรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตร 2565 ถึงปีการศึกษา 2569

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.หลักสูตร 5 ปี) ได้รับการรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำหรับผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตร 2565 ถึงปีการศึกษา 2569

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800