0-25555-2000 ต่อ 3220

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ขยับขึ้นมาติดอันดับ 8 ของมหาวิทยาลัยไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ขยับขึ้นมาติดอันดับ 8 ของมหาวิทยาลัยไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ขยับขึ้นมาติดอันดับ 8 ของมหาวิทยาลัยไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก                                                         

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ขยับขึ้นมาติดอันดับ 8 ของมหาวิทยาลัยไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Times Higher Education World University Rankings 2023 จากปีก่อนที่อยู่อันดับที่ 10 โดยคิดคะแนนจากผลคะแนนรวม ซึ่งปีนี้มีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับรวม 18 มหาวิทยาลัย.
Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดัง จากประเทศอังกฤษ เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2023 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นอันดับที่ 6 ร่วมของไทย โดยเป็นอันดับที่ 8 ของไทยจากผลคะแนนรวม และจัดอยู่ในอันดับที่ 1201 - 1500 ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้ารับการจัดอันดับมากกว่า 2,500 แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยไทยรวม 18 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้.
Times Higher Education University Rankings 2023 จัดอันดับโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30, การวิจัย (Research) ร้อยละ 30, การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30, ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5 และรายได้จากอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 2.5 โดยทั้ง 5 ด้าน เป็นตัวชี้วัดคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทั้งในด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย.
โดยเมื่อนำผลคะแนนมาดูตามรายตัวชี้วัด จะพบว่า มจพ. ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นจากปีก่อน โดยตัวชี้วัดที่ทำได้ดีและเด่นชัดที่สุดคือ ด้านการอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ทำให้อันดับของ มจพ. ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 8 จากเดิมที่อยู่ในอันดับที่ 10 ของประเทศ ชี้ให้เห็นถึงการที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
กาญจนา/ข่าว
พัทธนันท์/เผยแพร่


  ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม


Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800