0-25555-2000 ต่อ 3220

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา


ลำดับที่
หัวข้อ
รายละเอียด
ดาวน์โหลดเอกสาร

1

คำร้อง ขั้นตอนการโอนรายวิชาของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ระดับ ปวช. และปริญญาตรี

สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (ยังไม่สำเร็จการศึกษา)

ดาวน์โหลด

2

คำร้องขอลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่

สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (ยังไม่สำเร็จการศึกษา)

ดาวน์โหลด

3

ใบมอบฉันทะการลงทะเบียนวิชาเรียน

สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (ยังไม่สำเร็จการศึกษา)

ดาวน์โหลด

4

บัตรถอนวิชาเรียน

สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (ยังไม่สำเร็จการศึกษา)

ดาวน์โหลด

5

บัตรเปลี่ยนตอนวิชาเรียน

สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (ยังไม่สำเร็จการศึกษา)

ดาวน์โหลด

6

บัตรเพิ่มวิชาเรียน

สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (ยังไม่สำเร็จการศึกษา)

ดาวน์โหลด

7

คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา(.กรุงเทพ)

สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (ยังไม่สำเร็จการศึกษา)

ดาวน์โหลด

8

คำร้องขอรับเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย

สำหรับนักศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา/พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา/ลาออกศึกษาต่อที่อื่น

ดาวน์โหลด

9

คำร้องทั่วไป

สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (ยังไม่สำเร็จการศึกษา)สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา/พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา/ลาออกศึกษาต่อที่อื่น

ดาวน์โหลด

10

หนังสือมอบอำนาจรับเอกสารการศึกษาแทน

สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (ยังไม่สำเร็จการศึกษา)สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา/พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา/ลาออกศึกษาต่อที่อื่น

ดาวน์โหลด


Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800