0-25555-2000 ต่อ 3220

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EEC

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EEC

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ EEC

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ทางสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิสก์และหุ่นยนต์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ หุตมาน ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมเป็นเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800