0-25555-2000 ต่อ 3220

โครงการอบรมประยุกต์ใช้ STEM หุ่นยนต์

โครงการอบรมประยุกต์ใช้  STEM  หุ่นยนต์

โครงการอบรมประยุกต์ใช้ STEM หุ่นยนต์

 

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562  ทางสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลได้จัดอบรม "การประยุกต์ใช้  STEM  โดยหุ่นยนต์ mbot" ณ โรงเรียนทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ หุตะมาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ชูแก้ว ได้นำนักศึกษาร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800