0-25555-2000 ต่อ 3220

6th USTC

6th USTC

6th USTC


Presentation : Oral presentation and Poster presentation

สาขาที่นำเสนอ :

 • สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์)
 • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตร
 • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
 • สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Important Date :

  สิ้นสุดการส่งผลงาน : 19 กรกฎาคม 2563

  แจ้งผลตอบรับ : 31 กรกฎาคม 2563

  นำเสนอผลงาน : 20 สิงหาคม 2563

  Share This

  Comments

  ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

  1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800