0-25555-2000 ต่อ 3220

ขอเเสดงความยินดี ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง

ขอเเสดงความยินดี ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง

ขอเเสดงความยินดี ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง

ทางภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ขอเเสดงความยินดีกับ 

ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800