0-25555-2000 ต่อ 3220

ระบบส่ง มคอ3 AUNQA 2563

ระบบส่ง มคอ3 AUNQA 2563

ระบบส่ง มคอ3 AUNQA 2563

ระบบส่ง มคอ3 AUNQA 2563

ระบบส่ง มคอ3 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2563
โปรดตังชื่อไฟล์ ดังนี้ “AUNQA-YYYY-ZZZZ-AAAA-BBBB.pdf”

YYYY = รหัสวิชา
ZZZZ = ชื่อวิชา
AAAA = ปีการศึกษา
BBBB = เทอม

โดยจะต้องส่งก่อเริ่มสอนในเทอมนั้นๆ หรือ ไม่เกินวันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนประจำเทอม
โดยจะต้องใช้ email ของทางมหาลัยในการส่ง

กดเพื่อทำการส่ง มคอ3 ตามรูปแบบ AUNQA

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800