0-25555-2000 ต่อ 3220

กิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day

กิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day

กิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day

        วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา อึ่งทอง รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา อาจารย์ภาณุวัฒน์ สรนันต์ศรี อาจารย์ ดร.น่านน้ำ บัวคล้าย และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส : Big Cleaning Day บริเวณหน้าคณะ อาคาร 52