0-25555-2000 ต่อ 3220

พิธีการมอบใบประกาศนียบัตร รุ่น 1

พิธีการมอบใบประกาศนียบัตร รุ่น 1

พิธีการมอบใบประกาศนียบัตร รุ่น 1

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้มีพิธีการมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้อบรมที่จบหลักสูตรระยะสั้น (25 วัน) รุ่นที่ 1
โปรแกรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล  คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ตลับแก้ว หัวหน้าโครงการ และ อาจารย์ ดร.ชัยพร ศิลาวัชนาไนย วิทยากร และตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800