0-25555-2000 ต่อ 3220

บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 - 2564

บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 - 2564

บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 - 2564

              หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 - 2564 แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นโครงการที่สร้างแพลตฟอร์มบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science & Technology Acceleration Platform) มีระบบนิเวศน์ที่ดีที่เอื้อต่อการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้นหรือวิสาหกิจฐานนวัตกรรม รวมทั้งยังสามารถส่งเสริมและเร่งงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่ให้สามารถไปอยู่ในกลุ่มที่ระดับ TRL 7-8 หรือสามารถผลักดันเพื่อพัฒนาไปสู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ และมีโอกาสในการเติบโตทางการตลาดที่มีมูลค่าสูงได้

     ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ click.gif ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โทร. 02-117-6484 (มณีอาชว์) 087-284-5336 (กุลจิรา)

 

     Download ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800