0-25555-2000 ต่อ 3220

เอกสารสำหรับเอกสารอาจารย์/เจ้าหน้าที่

เอกสารสำหรับเอกสารอาจารย์/เจ้าหน้าที่

เอกสารสำหรับเอกสารอาจารย์/เจ้าหน้าที่

เอกสารสำหรับเอกสารอาจารย์/เจ้าหน้าที่

หัวข้อ/รายละเอียดเอกสารเอกสารดาวน์โหลด

1.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชา

ศึกษาทั่วไป (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559)

ดาวน์โหลด
2.รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559)
ดาวน์โหลด
3.หลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างรหัสวิชาใหม่

ดาวน์โหลด

4.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
5.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด
6.หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ดาวน์โหลด
7.ตัวอย่างการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร
ดาวน์โหลด
8.แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ-ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ดาวน์โหลด
9.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ดาวน์โหลด
10.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด
11.อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดาวน์โหลด
12.การคิดจำนวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรใหม่-หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลด

13.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายให้แก่

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อตรวจสอบหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2552

ดาวน์โหลด
14.(ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ดาวน์โหลด
15.แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.02)
ดาวน์โหลด
16.แบบฟอร์มการรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร (แบบ ล.3)
ดาวน์โหลด
17.การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบเล็กน้อยโครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง (แบบ ล.3)
ดาวน์โหลด

18.การเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ แบบ (มคอ.2)

และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแบบมากรายการโครงสร้างหลักสูตรเปลี่ยนแปลง (มคอ.2+ล.4 )

ดาวน์โหลด
19.การเสนอหลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย (แบบ ล.1)
ดาวน์โหลด
20.ขั้นตอนการขอปิดหลักสูตร
ดาวน์โหลด
21.ขั้นตอนการขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาจากสภาวิชาชีพ
ดาวน์โหลด
22.ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ตามแบบ มคอ.2+ล.4) 
ดาวน์โหลด
23.ขั้นตอนการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรแบบเล็กน้อย โครงสร้างหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง (ตามแบบ ล.3) ระดับปริญญาบัณฑิต
ดาวน์โหลด
24.ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรใหม่ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ตามแบบ มคอ.2)
ดาวน์โหลด
25.ขั้นตอนการเสนอหลักการและนโยบายในการขอเปิดหลักสูตรใหม่ (ตามแบบ ล.1)
ดาวน์โหลด
26.การดำเนินการแจ้งภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาบริการในการจัดทำหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
ดาวน์โหลด
27.หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่3)
ดาวน์โหลด
28.ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรใหม่-หลักสุตรปรับปรุงระดับปริญญาบัณฑิต
ดาวน์โหลด
29.รายวิชาบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดาวน์โหลด

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800