0-25555-2000 ต่อ 3220

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่

          1. แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

          2. แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ click.gif  จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นี้เท่านั้น

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-470-7961-63 E-mail : pmu.b@nxpo.or.th

 

     Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

      1.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21ฯ  download-icon.png

      2.ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน Frontier Research ฯ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 download-icon.png

      3.แบบฟอร์มข้อเสนอ download-icon.png

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800