0-25555-2000 ต่อ 3220

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIGHTWEIGHT AND SUSTAINABLE POLYMERIC MATERIALS (LSPM’23)

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIGHTWEIGHT AND SUSTAINABLE POLYMERIC MATERIALS (LSPM’23)

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIGHTWEIGHT AND SUSTAINABLE POLYMERIC MATERIALS (LSPM’23)

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIGHTWEIGHT AND SUSTAINABLE POLYMERIC MATERIALS (LSPM’23) 

February 17, 2023 King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Bangkok, Thailand.

Website: https://lspm.tggs.kmutnb.ac.th

Contact: lspm23@tggs.kmutnb.ac.th


>> Download <<

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800