0-25555-2000 ต่อ 3220

มรภ.นครศรีธรรมราชเข้าศึกษาดูงาน

มรภ.นครศรีธรรมราชเข้าศึกษาดูงาน

มรภ.นครศรีธรรมราชเข้าศึกษาดูงาน

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ยะนิล หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การตอนรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (DMEE) ของภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ซึ่งได้ผ่านการรับรองความสอดคล้องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800