0-25555-2000 ต่อ 3220

คำสั่ง/ประกาศ แต่งตั้ง

คำสั่ง/ประกาศ แต่งตั้ง

คำสั่ง/ประกาศ แต่งตั้ง

คำสั่ง/ประกาศ


คำสั่ง/ประกาศ
เอกสารดาวน์โหลด
1.แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สมศักดิ์)
ดาวน์โหลด
2.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและกิจการนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ดาวน์โหลด
3.แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและวิจัย ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ดาวน์โหลด
4.แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ดาวน์โหลด
5.แต่งตั้งคณะกรรมการรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลด
6.แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เมธา อึ่งทอง)

ดาวน์โหลด

7.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แบบเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ (Site Visit) รอบปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
8.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แบบเชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop Assessment) รอบปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
9.แต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (พนาฤทธิ์)
ดาวน์โหลด
10.แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
11.บรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (น่านน้ำ บัวคล้าย)
ดาวน์โหลด
12.แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลด
13.แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ดาวน์โหลด
14.การจ้างอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลด
15.แต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เพิ่มเติม) (ศักดา, วิเศษ, เมธา, วรรณชัย)
ดาวน์โหลด


Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800