0-25555-2000 ต่อ 3220

โครงการแข่งขัน Teaching Academy Award 2020 9th

โครงการแข่งขัน Teaching Academy Award 2020 9th

โครงการแข่งขัน Teaching Academy Award 2020 9th

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการสอนวิชาทฤษฎี กลุ่มสาขาวิชาทั่วไป
จากโครงการแข่งขัน Teaching Academy Award 2020 9th ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง