0-25555-2000 ต่อ 3220

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

     มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยปีนี้ จัดขึ้นเป็นที่ 15

     กิจกรรมภายในงาน
 
     1. ภาคการประชุม/สัมมนา 4 รูปแบบ ได้แก่
  • การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ 
  • การประชุม/สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข  
  • การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ 
  • การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program)
     2. ภาคนิทรรศการ
  • นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
  • นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานในระบบวิจัย ร่วมด้วย “นิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่” และ “นิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
  • นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
     3. การส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นสำคัญอื่นๆ (Thailand Research Expo : Symposium 2020)
     4. การสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ
     5. การจัดกิจกรรม Highlight Stage เป็นเวทีหลักที่ใช้เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย โดยการกำหนดประเด็นเฉพาะและมีพิธีกรมืออาชีพเป็นผู้ดำเนินการ
     6. กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย (Research Clinic)
     7. การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020 Award)
     8. การจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2563 เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาในทุกระดับจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้บ่มเพาะความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมและประกวดแข่งขัน

ทั้งนี้ ผู้จัดงานของดการลงทะเบียนหน้างานและ Walk In ทุกกรณี(ลงทะเบียนประชุมแล้ว สามารถชมนิทรรศการได้ทันที)

(เฉพาะเข้าชมนิทรรศการเท่านั้น)


Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800