0-25555-2000 ต่อ 3220

4th NcVET

4th NcVET

4th NcVET


     การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4th National E-Conference on Vocational Education Innovation and Technology (4th NcVET) หัวข้อ "การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้านอาชีวศึกษา" วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2563 ณ นำเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์

Deadline submission: 15 กรกฎาคม 2563

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800