0-25555-2000 ต่อ 3220

ครุศาสตร์เครื่องกลจัดฝึกอบรม รุ่น 2

ครุศาสตร์เครื่องกลจัดฝึกอบรม รุ่น 2

ครุศาสตร์เครื่องกลจัดฝึกอบรม รุ่น 2
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลร่วมกับสูตรฝึกอบรมและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดฝึกอบรมหัวข้อ "การประยุกต์อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 2 ณ อาคารประลอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์การอบรมจากบริษัทออมรอน อีเลคทรอนิคส์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800