+66 (0)-2555-2000

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

 สโมสร ชมรม และกิจกรรมที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษา มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ อาทิ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มมูนประสบการณ์ การบริหารงาน การรับผิดชอบตนเอง และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

  ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญด้านการให้โอกาสทางการศึกษา ได้จัดสรรทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ ให้ศึกษาจนสำเร็จเป็นบัญฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีแหล่งทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยมีสำนักหอสมุดกลางให้บริการ มีหนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหลากหลายแขนง รวมถึงสารสนเทศและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย ไว้รองรับ และบริการนักศึกษา เพื่อศึกษา ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทำให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

  บริการอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมีการบริการระบบสารสนเทศ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการ Account อีเมล์สำหรับนักศึกษา พร้อมทั้งมีจุดบริการ เครือบ้ายไร้สายแบบ WI-FIFรอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย


Share This

Comments

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800