0-25555-2000 ต่อ 3220

หลักสูตรปริญญาตรี

 

หลักสูตรปริญญาตรี                                                     

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.) Mechanical Engineering
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.) Mechatronics Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตร 4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร 4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)  Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.) Production and Industrial Engineering
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)

การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800