0-25555-2000 ต่อ 3220

หลักสูตรปริญญาเอก


หลักสูตรปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Mechanical Engineering Education

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ


ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800