+66 (0)-2555-2000

ปริญญาเอก

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก


ชื่อหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา

           Doctor of Philosophy Program in Mechanical Engineering Education


ชื่อปริญญาและสาขา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา)

ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา) 

Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering Education)

Ph.D. (Mechanical Engineering Education) 


วัตถุประสงค์

การเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถสร้าง พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ในกลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมเครื่องกล (วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ และวิศวกรรม แมคคาทรอนิกส์)

เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2) เพื่อผลิตงานวิจัยขั้นสูงด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม การผลิตและอุตสาหการและวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาหรับใช้ในการวางแผนการพัฒนากำลังคนในการจัดการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทั้งในภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิทางด้านครุศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือปริญญาอื่นที่เทียบเท่าในสาขาวิชาเครื่องกลการผลิต อุตสาหการ แมคคาทรอนิกส์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา

- มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
โครงสร้างหลักสูตร


หมวดวิชาบังคับ            หน่วยกิต

วิชาบังคับการศึกษา 3

วิชาบังคับเฉพาะแขนง 3

วิทยานิพนธ์ 36

วิชาเลือก 

วิชาเลือกการศึกษา 3

วิชาเลือกเฉพาะแขนง 9

รวม 54


หมวดวิชาบังคับ         หน่วยกิต

นวัตกรรมวิศวกรรมศึกษาและการวิจัย 3

(Innovation for Engineering Education and Research) 

สัมมานาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา 1 ไม่คิดหน่วยกิต

(Seminar for Mechanical Engineering 1) 

สัมมนาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา 2  ไม่คิดหน่วยกิต

(Seminar for Mechanical Engineering II)


วิชาบังคับเฉพาะแขนง                         หน่วยกิต 

การโปรแกรมขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมเครื่องกลและระบบ 3

(Advanced Programming for Mechanical Engineering and System)


วิชาเลือกการศึกษา       หน่วยกิต

วิศวกรรมศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3

(Educational Engineering for Deployment Learning Process) 

สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย 3

(Advanced Statistics for Research) 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำวิจัย 3

(Information Technology for Research)


วิชาเลือกเฉพาะแขนง

ผู้เรียนจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเฉพาะแขนงเพียง 1 แขนงวิชา ให้ครบจำนวน 9 หน่วยกิต เพื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรกำหนด
แผนการศึกษา

แผนก ก (รวม 54 หน่วยกิต)

ปี วิชา     หน่วยกิต

1 ภาคการศึกษาที่ 1

วิชาบังคับการศึกษา 3

วิชาบังคับแขนง 3

วิชาเลือกวิชาเฉพาะแขนง 3

สัมมานาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา 1 ไม่คิดหน่วยกิต

(Seminar for Mechanical Engineering I) 

2 ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาเลือกการศึกษา 3

วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3

วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3

สัมมานาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา 2 ไม่คิดหน่วยกิต

(Seminar for Mechanical Engineering II) 

3 ภาคการศึกษาที่ 3 

วิทยานิพนธ์ 9

(Dissertation) 

4 ภาคการศึกษาที่ 4

วิทยานิพนธ์ 9

(Dissertation) 

5 ภาคการศึกษาที่ 5 

วิทยานิพนธ์ 9

(Dissertation) 

6 ภาคการศึกษาที่ 6 

วิทยานิพนธ์ 9

(Dissertation)แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

วิชา     หน่วยกิต 

กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3 

(Advanced Fluid Mechanics) 

กลศาสตร์สารของแข็งขันสูง 3

(Advanced Mechanics of Solids)

อุณหพลศาสตร์ขั้นสูง 3

(Advanced Thermodynamics) 

การวิเคราะห์เครื่องจักรกลของไหล 3

(Analysis of Fluid Machinery) 

การวิเคราะห์ความแข็งแรงและความเค้นขั้นการประยุกต์ 3

(Strength and Applied Stress Analysis) 

การวิเคราะห์ระบบอุณหภาพ 3

(Analysis Thermal System) 

แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (Production and Industrial Engineering) 

วิชา     หน่วยกิต 

ระบบการผลิตทางกายภาพแบบไซเบอร์ 3

(Cyber Physical Production Systems) 

ระบบการผลิตอัจฉริยะ 3

(Intelligent Manufacturing Systems) 

การจัดการสินทรัพย์อุตสาหกรรม 3

(Industrial Asset Management) 

การออกแบบวัสดุสมัยใหม่ทางการแพทย์ 3

(Modern Materials) 

การขึ้นรูปวัสดุด้วยคอมพิวเตอร์ 3

(Computer-aided Engineering for Metal Forming) 

ประสิทธิผลการใช้งานและความน่าเชื่อถือของวัสดุ 3

(Lifetime Effectiveness and Reliability of Materials) 

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านกระบวนการผลิตขั้นสูง 3

(Selected Topic on Advanced Manufacturing Process) 


แขนงวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) 

วิชา         หน่วยกิต 

ทฤษฎีระบบควบคุมขั้นสูงและการควบคุมไม่เป็นเชิงเส้น 3

(Advanced Control system Theory and Nonlinear Control) 

ปัญญาประดิษฐ์สาหรับวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 3

3 (Artificial intelligent for Mechatronics Engineering) 

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกซ์ขั้นสูง 3

(Advanced Hydraulics and Pneumatics)

การออกแบบแมคคาทรอนิกส์ 3

(Mechatronics Design) 

วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดของระบบสำหรับแมคคาทรอนิกส์ 3

(System Optimization Method of Mechatronics) 

เทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ 3

(Human Computer Interaction Technology) 

เทคโนโลยีเซนเซอร์และตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 3

 (Technology of Sensors and Actuators for, Industrial 4.0) 

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านแมคคาทรอนิกส์ขั้นสูง 3

(Selected Topic on Advanced Mechatronics)

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800