0-25555-2000 ต่อ 3220

คณะผู้บริหารภาควิชา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

E-mail : surawut.y@fte.kmutnb.ac.th 


รองศาสตราจารย์ ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร

E-mail : pornjit.p@fte.kmutnb.ac.th 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงค์
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

E-mail : peerawatt.n@fte.kmutnb.ac.th 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย หอวิมานพร
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายส่งเสริมวิชาการและกิจการพิเศษ

E-mail : suppachai.h@fte.kmutnb.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา อึ่งทอง
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา

E-mail : metha.o@fte.kmutnb.ac.th 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศศิธร ชูแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

E-mail : sasithorn.c@fte.kmutnb.ac.th


ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800