0-25555-2000 ต่อ 3220

คณะผู้บริหารภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ยะนิล

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
E-mail : surawut.y@fte.kmutnb.ac.th 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา อึ่งทอง

รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
E-mail : metha.o@fte.kmutnb.ac.th 


อาจารย์ ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์

รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย
E-mail : tongchana.t@fte.kmutnb.ac.th 


อาจารย์ ดร.สรรพงศ์ ทานอก

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
E-mail : sunphong.t@fte.kmutnb.ac.th



ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800