0-25555-2000 ต่อ 3220

คณะผู้บริหารภาควิชา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

E-mail : surawut.y@fte.kmutnb.ac.th 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา อึ่งทอง
รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

E-mail : metha.o@fte.kmutnb.ac.th 


อ. ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย

E-mail : tongchana.t@fte.kmutnb.ac.th 


อ. ดร.สรรพงศ์ ทานอก
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

E-mail : sunphong.t@fte.kmutnb.ac.th


ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800