0-25555-2000 ต่อ 3220

ห้องปฏิบัติการ Pneumatic

ห้องปฏิบัติการ Machine Tool Shopภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800