0-25555-2000 ต่อ 3220

Lab

ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาCNC Machine Shop

Machine Tool Shop

Basic Metal Working

Welding Tech

Material Test

CAD CAM CAE

Thermal and Fluid

Pneumatic

Automatic Control System

Robotic 

Teaching Practice 


Electronic Control

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800