0-25555-2000 ต่อ 3220

Lab

ห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาCNC Machine Shop

Machine Tool Shop

Basic Metal Workin

Welding Tech

Material Test

CAD CAM CAE

Thermal and Fluid

Pneumatic

Automation System

Robotic 

Teaching Practic


ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800