+66 (0)-2555-2000

ปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา

          Master of Science in Technical Education Program in Mechanical Engineering  Education


ชื่อปริญญาและสาขา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา) ค.อ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกลศึกษา)

                  Master of Science in Technical Educational (Mechanical Engineering Education)M.S.Tech.Ed. (Mechanical Engineering Education)


วัตถุประสงค์

1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ ในการสร้างและพัฒนา องค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทางด้านเครื่องกลศึกษาในสถานศึกษาและสถานประกอบการ

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิ ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือปริญญาอื่นที่เทียบเท่าในสาขาวิชาเครื่องกล การผลิต อุตสาหการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ แมคคาทรอนิกส์


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร


แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต

วิชาบังคับการศึกษา 6 หน่วยกิต

วิชาบังคับเฉพาะแขนง 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต

วิชาเลือกการศึกษา 3 หน่วยกิต

วิชาเลือกเฉพาะแขนง 12 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต

วิชาบังคับการศึกษา 6 หน่วยกิต

วิชาบังคับเฉพาะแขนง 3 หน่วยกิต

สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต

วิชาเลือกการศึกษา 6 หน่วยกิต

วิชาเลือกเฉพาะแขนง 15 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต


แผนการศึกษา


แผน ก แบบ ก 2 (รวม 36 หน่วยกิต)

ปี วิชา     หน่วยกิต

1 ภาคการศึกษาที่ 1 

ยุทธวิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา 3

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านครุศาสตร์เครื่องกล 3

การพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางด้านครุศาสตร์เครื่องกล 3

คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 3

ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาเลือกการศึกษา 3

วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3

วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3

วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3

2 ภาคการศึกษาที่ 3 

วิทยานิพนธ์ 9

วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3

ภาคการศึกษาที่ 4 3

วิทยานิพนธ์ 9

.

แผน ข (รวม 36 หน่วยกิต)

ปี วิชา       หน่วยกิต

1 ภาคการศึกษาที่ 1 

ยุทธวิธีการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา 3

ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านครุศาสตร์เครื่องกล 1

การพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางด้านครุศาสตร์เครื่องกล 2

คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 3

ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาเลือกการศึกษา 3

วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3

วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3

2 ภาคการศึกษาที่ 3

สารนิพนธ์ 6

วิชาเลือกการศึกษา 3

วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3

ภาคการศึกษาที่ 4 

วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3

วิชาเลือกเฉพาะแขนง 3


วิชาเลือกการศึกษา 

วิชา       หน่วยกิต

สื่อการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3

(Teaching Media and Information Technology for Education) 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3

(Learning Evaluation and Assessment)


วิชา       หน่วยกิต

การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา 3

(Vocational and Technical Education Curriculum Development) 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา 3

(Research for Vocational and Technical Teaching Education Development) 

การบริหารจัดการฝึกอบรมและสัมมนา 3

(Training and Seminar Management) 

การนิเทศการสอน 3

(Supervision of Teaching) 

การออกแบบบทเรียน 3

(Instructional Lesson Design) 

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3

(Computer Application in Education) 

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคนิคศึกษา 3

(Selected Topic on Technical Education) 

อาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ 3

(Vocational and Industry Relations) 

การจัดการความรู้ในการศึกษา 3

(Knowledge Management in Education) 

การวิจัยในชั้นเรียน 3

(Classroom Research)


วิชาเลือกเฉพาะแขนง 

แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

วิชา       หน่วยกิต

กลศาสตร์ของแข็งประยุกต์ 3

(Applied Mechanics of Solids) 

กลศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์ 3

(Applied Engineering Mechanics) 

กลศาสตร์ของแข็งขั้นกลาง 3

(Intermediate Mechanics of Solids) 

วิธีไฟในต์เอลิเมนต์ 3

(Finite Elements Method) 

เครื่องยนต์สันดาปภายในขั้นสูง 3

(Advanced Internal Combustion Engine) 

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล 3

(Selected Topic on Mechanical Engineering) 

อุณหพลศาสตร์ขันกลาง 3

(Intermediate Thermodynamic) 

การประยุกต์ทางอุณหพลศาสตร์ 3

(Thermodynamic Application) 

กลศาสตร์ของไหลขั้นกลาง 3

(Intermediate Fluid Mechanics) 

การประยุกต์ระบบควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3

(Applied Pneumatics and Hydraulics Control)แขนงวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (Production and Industrial Engineering)

วิชา หน่วยกิต

การประยุกต์ระบบควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3

(Applied Pneumatics and Hydraulics Control)

สมบัติเชิงการผลิตของวัสดุ 3

(Manufacturing Properties of Materials)

ทฤษฎีการปาดผิวโลหะ 3

(Metal Removal Theory)

การวิเคราะห์การขึ้นรูปโลหะ 3

(Metal Forming Analysis)

การควบคุมและการออกแบบระบบคุณภาพ 3

(Quality System Design and Manufacturing)

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 3

(Computer Aided Design and Control)

การออกแบบเครื่องมือกล 3

(Machine Tool Design)

การออกแบบวิศกรรม 3

(Engineering Design)

การควบคุมการผลิตและสินค้าคงคลัง   3

(Production and Inventory Control)

ความน่าเชื่อถือของระบบและการบำรุงรักษา   3

(System Reliability and Maintenance)

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบการผลิต 3

(Production System Analysis and Design)

การประยุกต์ระบบสนับสนุนในงานอุตสาหกรรม 3

(Application of Support System to Industrial Work)

การบริหารจัดการการผลิต 3

(Production Management)

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านกระบวนการผลิต 3

(Selected Topic on Manufacturing Process)

แขนงวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering)

การประยุกต์ระบบควบคุมนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3

(Applied Pneumatics and Hydraulics Control)

ปัญญาประดิษฐ์ทางวิศกรรมเครื่องกล 3

(Artificial Intelligence in Mechanical Engineering)

วิทยาการหุ่นยนต์ 3

(Robotics)

การสร้างแบบจำลองและการออกแบบแขนหุ่นยนต์ 3

(Modelling and DEsigm of Robot Manipulators)

ชิ่นส่วนแมคคาทรอนิกส์ 3

(Mechatronics Element)

การออกแบบระบบแมคคาทรอนิกส์ 3

(Mechatronics System Design)

การออกแบบวงจรแอนะล็อกและดิจิทัล 3

(Analog and Digital Circuit Design)

ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และสมองกลฝังตัว 3

(Microprocessor and Embedded System)

เทคโนโลยีการควบคุมอัตโมนัติ 3

(Automatic Control System)

ระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ 3

(Intelligent Control System)

แมชีนวิชั่นและวิชวลเซอร์โว 3

(Machine Vision and Visual Servo)

วิศวกรรมชีวการแพทย์ 3

(Biomedical Engineering)

ปรีภูมิสถานะสำหรับวิศกรรมแมคคาทรอนิกส์ 3

(State Space for Mechatronics Engineering)

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านแมคคาทรอนิกส์ 3

(Selected Topic on Mechatronics)

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800