0-25555-2000 ต่อ 3220

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนนางสุจิตรา จิรธรรมประดับ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวจิราภรณ์ วิจิตรพันธ์

     นักวิชาการศึกษา


นางสาวณัฐปภัสร์ เชื่อมแก้ว
    นักวิชาการศึกษา

นายชิตพล มังคลากุล
   วิศวกร 


     นายปริญญา คุ้มมา

       ช่างเทคนิค


  นายเอกชัย ผลเชียว
    ช่างเทคนิค 

บัณฑิตศึกษา

ปริญญาเอก

Read More

ผลงานด้านเครื่องกล

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Read More

ผลงานด้านแมคคาทรอนิกส์

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

Read More

ผลงานด้านการผลิตและอุตสาหการ

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิดและอุตสาหการ

Read More

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800