0-25555-2000 ต่อ 3220

Mechanical engineering


อ.ดร.สมพงค์ บางยี่ขัน

หัวหน้าสาขาวิศวกรรรมเครื่องกล

E-mail:ผศ.ดร.สุรวุฒิ  ยะนิล

E-mail: surawut.y@fte.kmutnb.ac.th 


รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์

E-mail: 

ผศ.ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์   Curriculum Vitae

E-mail: 

อ.ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ

E-mail: