0-25555-2000 ต่อ 3220

-


                                                                                                สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

                                                                                                                                              

   อ.ดร.สมพงค์ บางยี่ขัน

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

Curriculum Vitae

 E-mail: Sompong.b@fte.kmutnb.ac.th 

ผลงานวิจัย


ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล

Curriculum Vitae

E-mail: surawut.y@fte.kmutnb.ac.th 

ผลงานวิจัย


รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์

Curriculum Vitae

E-mail: 

ผลงานวิจัย


รศ.ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์

E-mail: 

ผลงานวิจัย


อ.ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ

Curriculum Vitae

E-mail: 

ผลงานวิจัย