0-25555-2000 ต่อ 3220

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

เว็บไซต์สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

 

      อ.ดร.สรรพงศ์ ทานอก    Curriculum Vitae

หัวหน้าสาขาวิชาแมคคาทรอนิกสและหุ่นยนต์

E-mail : sunphong.t@fte.kmutnb.ac.th 


 รศ.ดร.วัชรินทร์  โพธิ์เงิน   

E-mail : watcharin.p@fte.kmutnb.ac.th 


รศ.ดร.พรจิต  ประทุมสุวรรณ  Curriculum Vitae

E-mail : pornjit.p@fte.kmutnb.ac.th 


รศ.ดร.อนันต์  สืบสำราญ    

E-mail : anan.s@fte.kmutnb.ac.th 


ผศ.ดร.สันติ  หุตะมาน   Curriculum Vitae

E-mail : santi.h@fte.kmutnb.ac.th 


ผศ.ดร.ศุภชัย  หอวิมานพร Curriculum Vitae

E-mail : suppachai.h@fte.kmutnb.ac.th