0-25555-2000 ต่อ 3220

*

  

สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

เว็บไซต์สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

   

ผศ.ดร.ชัพร ศิลาวัชนาไนย

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุ่นยนต์

Curriculum Vitae 

E-mail : chaiyaporn.s@fte.kmutnb.ac.th

ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย 


รศ.ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ

Curriculum Vitae

E-mail : pornjit.p@fte.kmutnb.ac.th 
ผลงานวิจัย  ผลงานวิจัย


รศ.ดร.วัชรินทร์ ไพธิ์เงิน

 Curriculum Vitae

E-mail : watcharin.p@fte.kmutnb.ac.th 
ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย


  รศ.ดร.อนันต์  สืบสำราญ

 Curriculum Vitae

E-mail : anan.s@fte.kmutnb.ac.th 
ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย


รศ.ดร.สันติ หุตะมาน

 Curriculum Vitae

E-mail : santi.h@fte.kmutnb.ac.th 
ผลงานวิจัย  ผลงานวิจัย