0-25555-2000 ต่อ 3220

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

เว็บไซต์สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


ผศ.ดร.ศศิธร ชูแก้ว Curriculum Vitae

E-mail : sasithorn.c@fte.kmutnb.ac.th

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุ่นยนต์ รศ.ดร.วัชรินทร์  โพธิ์เงิน   

E-mail : watcharin.p@fte.kmutnb.ac.th 


รศ.ดร.พรจิต  ประทุมสุวรรณ  Curriculum Vitae

E-mail : pornjit.p@fte.kmutnb.ac.th 


รศ.ดร.อนันต์  สืบสำราญ    

E-mail : anan.s@fte.kmutnb.ac.th 


ผศ.ดร.สันติ  หุตะมาน   Curriculum Vitae

E-mail : santi.h@fte.kmutnb.ac.th 


ผศ.ดร.ศุภชัย  หอวิมานพร Curriculum Vitae

E-mail : suppachai.h@fte.kmutnb.ac.th