0-25555-2000 ต่อ 3220

Mechatronics and Robotics Engineering

เว็บไซต์สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ผศ.ดร.ชัยพร ศิลาวัชนาไนย  Curriculum Vitae 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสและหุ่นยนต์

E-mail : chaiyaporn.s@fte.kmutnb.ac.th

ผลงานวิจัย

รศ.ดร.พรจิต  ประทุมสุวรรณ  Curriculum Vitae

E-mail : pornjit.p@fte.kmutnb.ac.th 
ผลงานวิจัย

 รศ.ดร.วัชรินทร์  โพธิ์เงิน   

E-mail : watcharin.p@fte.kmutnb.ac.th 
ผลงานวิจัย

รศ.ดร.อนันต์  สืบสำราญ    

E-mail : anan.s@fte.kmutnb.ac.th 
ผลงานวิจัย