0-25555-2000 ต่อ 3220

Production and Industrial Engineeringอ.ดร. กิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

E-mail:

อ.อภิชาติ  ศรีประดิษฐ์

E-mail:

ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง Curriculum Vitae

E-mail: metha.o@fte.kmutnb.ac.th 

                       

 รศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว  Curriculum Vitae

E-mail: sompoap.t@fte.kmutnb.ac.th 

ผลงานวิจัย

ผศ.ณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง

E-mail:


อ.ภาณุวัฒน์ สรนันต์ศรี  Curriculum Vitae

E-mail: panuwat.s@fte.kmutnb.ac.th (ลาศึกษาต่อ)