0-25555-2000 ต่อ 3220

..

                                           สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

                                                                                                 


                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                           อ.ดร.กิติศักดิ์  ฉิมกลิ่น

                                                                                                                                                    หัวหน้าสาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

                                                                                                                                                   Curriculum Vitae

                                                                                                                                                   E-mai :
                                                                                                                                                   ผลงานวิจัย