0-25555-2000 ต่อ 3220

Production and Industrial Engineeringรศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว  Curriculum Vitae

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

E-mail:

อ.อภิชาติ  ศรีประดิษฐ์

E-mail:

ผศ.ดร.เมธา อึ่งทอง Curriculum Vitae

E-mail: metha.o@fte.kmutnb.ac.th 

                       

ผศ.ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์

E-mail: peerawatt.n@fte.kmutnb.ac.th  

ผศ.ณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง

E-mail:

อ.ดร. กิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น

E-mail: