0-25555-2000 ต่อ 3220

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการผศ.ณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ


รศ.นิพันธ์ ศิริศักดิ์ 


รศ.เชาวลิต   ถาวรสิน 

อ.ดร.ศุภกฤต  โสภณจิตต์


รศ.ดร.สมภพ ตลับแก้ว  Curriculum Vitae


รศ.ดร.อุไร  อภิชาตบรรลือ