• ติดต่อภาควิชาได้ที่
  • คณะครุศาสตร์เครื่องกล อาคาร 52 ชั้น 3
  • โทร (+66) 2-555-2000 ต่อ 3220, 3207, 3290
  • email :
  • tm-admin@fte.kmutnb.ac.th

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52 ชั้น 3

มหวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

tm-admin@fte.kmutnb.ac.th

+66 2 555-2000 ต่อ 3220 , 3207 , 3290

แฟกซ์ : +66 2 587-4350

<