• ติดต่อภาควิชาได้ที่
  • คณะครุศาสตร์เครื่องกล อาคาร 52 ชั้น 3
  • โทร (+66) 2-555-2000 ต่อ 3220, 3207, 3290
  • email :
  • tm-admin@fte.kmutnb.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.) Mechanical Engineering
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.) Mechatronics Engineering
- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตร 4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร 4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.) Production and Industrial Engineering
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)