• ติดต่อภาควิชาได้ที่
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาคาร 52 ชั้น 3
 • โทร (+66) 2-555-2000 ต่อ 3220, 3207, 3290
 • email :
 • tm-admin@fte.kmutnb.ac.th

คณะผู้บริหาร

ยินดีต้อนรับสู่

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

วิสัยทัศน์หัวหน้าภาควิชา

 • รศ.ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์

  หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

 • ผศ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์

  รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 • ผศ.ดร.สรรพงศ์ ทานอก

  ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริการวิชาการ

  และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

 • อ.ดร.มหเทพ สุขแพทย์

  ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

  และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

 • อ.นฤเบศ คำมงคล

  ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชามาตรฐานงานวิชาชีพและกิจการนักศึกษา

  และหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริการวิชาการ

คณะผู้บริหารภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

รศ.ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์ ผศ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์ ผศ.ดร.สรรพงศ์ ทานอก อ.ดร.มหเทพ สุขแพทย์ อ.นฤเบศ คำมงคล
รศ.ดร.กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์ ผศ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์ ผศ.ดร.สรรพงศ์ ทานอก อ.ดร.มหเทพ สุขแพทย์ อ.นฤเบศ คำมงคล
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชามาตรฐานงานวิชาชีพ
และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ และกิจการนักศึกษา